Mezera

Jsme školské poradenské zařízení zřízené při Mateřské škole, Trutnov, Na Struze 124. Naše služby jsou určeny pro děti a žáky s mentálním postižením, poruchami autistického spektra a závažnými vadami řeči. Těmto dětem a jejich zákonným zástupcům poskytujeme poradenské služby zaměřené především na speciálně pedagogickou či psychologickou diagnostiku a intervenci. Jsme tu také pro školy a školská zařízení našich klientů. Služby jsou poskytovány bezplatně na základě žádosti zákonných zástupců.